| ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ

!!! Ако изберете да платите с карта, ще бъдете прехвърлени към подсайт на банката, направен за нас (има логото ни). Но сайта си е на банката (вижда се в адресната лента на браузъра Ви) - ние не можем и не искаме да разполагаме с Ваши картови данни!!!

Политика за защита на личните данни

Настоящият документ установява правилата, които ЕТ "СИГМА - Веселин Монков", гр. Троян, ул. „Радецки“ № 6, ЕИК 110541651, прилага спрямо Ползвателите на услугите, които предлага като, но не само следното:

  1. Електронен указател на всички стопански субекти в страната;
  2. Реални книжни указатели;
  3. Резервации и нощувки в стаи под наем във вила "Ливадето" в Троян

 

Чл. 1. (1) ЕТ "СИГМА - Веселин Монков" събира и обработва личните данни на Ползвателите на Услугите на основание чл. 4, ал. 1, т. 2 и 3 от Закона за защита на личните данни и по-конкретно въз основа на следното: 

(2) С приемане на общите условия за ползване на услугата, предоставяна от ЕТ "СИГМА - Веселин Монков", Ползвателите изрично се съгласяват, че ЕТ "СИГМА - Веселин Монков" има право да обработва личните им данни, предоставени при регистрацията за ползване на услугите. 

 

Чл. 2. (1) ЕТ "СИГМА - Веселин Монков" събира и обработва личните данни, предоставени от Ползвателите целите на предоставяне на Услугите по договора с Ползвателите, включително за следните цели:

(2) ЕТ "СИГМА - Веселин Монков" следва следните принципи при обработката на личните данни на Ползвателите.

 

Чл. 3. (1) ЕТ "СИГМА - Веселин Монков" не събира и не обработва лични данни, а Ползвателите не предоставят лични данни, които се отнасят за следното:

(2) Ал.1 не се прилага в случаите по чл.5, ал.2 от Закон за защита на личните данни. 

 

Чл. 4. (1) При събирането и обработването на личните данни на Ползвателите, ЕТ "СИГМА - Веселин Монков" осигурява достатъчна степен на защита съобразно развитието на информационните технологии срещу случайно или незаконно унищожаване, или от случайна загуба, от неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване. 

(2) Ползвателите се задължават да полагат дължимата грижа за съхраняване и защита на личните данни при предоставянето им на ЕТ "СИГМА - Веселин Монков". 

(3) Ползвателите се задължават да поддържат актуални личните данни, които предоставят на ЕТ "СИГМА - Веселин Монков". 

 

Чл. 5. В случаите, в които личните данни са получени от Ползвателя, за който се отнасят ЕТ "СИГМА - Веселин Монков" има право да му предоставя, след предварителна преценка за необходимостта от предоставянето с цел гарантиране на справедливо обработване на данните по отношение на физическото лице, за всеки конкретен случай, следната информация:

 

Чл. 6. ЕТ "СИГМА - Веселин Монков" предоставя на Ползвателите, достъп до личните данни, събрани в процеса на регистрация за ползване на услугите. 

 

Чл. 7. ЕТ "СИГМА - Веселин Монков" предоставя на Комисията за защита на личните данни, достъп до водените от него регистри и не препятства контрола върху процеса по обработването. 

 

Чл. 8. (1) ЕТ "СИГМА - Веселин Монков" предоставя на държавни органи лични данни на Ползвателите на услугите след изрично писмено нареждане и в предвидените от закона случаи и в обем, който не надвишава целите, за които са поискани. 

(2) ЕТ "СИГМА - Веселин Монков" предоставя на държавните органи лични данни на Ползвателите на услугите, включително и в следните случаи:

 

Чл. 9. След постигане на целите на обработката на личните данни на Ползвателите, ЕТ "СИГМА - Веселин Монков" унищожава данните или ги прехвърля на друг администратор на лични данни при спазване на изискванията на чл. 25, ал. 1 от Закона за защита на личните данни. 

 

Чл. 10. (1) Ползвателите имат право на достъп до личните данни, които се отнасят за тях, като изпратят до ЕТ "СИГМА - Веселин Монков" искане за предоставяне на достъп по електронен път. 

(2) ЕТ "СИГМА - Веселин Монков" предоставя достъп само до данните отнасящи се за съответното физическо лице, което е изпратило искането за предоставяне на достъп. 

 

Чл. 11. (1) Физическото лице, за което се отнасят данните има право по всяко време да изисква от ЕТ "СИГМА - Веселин Монков" следното:

(2) Физическото лице, чиито данни се обработват има право да изисква действията по ал. 1 безплатно, най-много веднъж на всеки 12 месеца. 

 

Чл. 12. Физическото лице, чиито данни се обработват от ЕТ "СИГМА - Веселин Монков" има право по всяко време да поиска от ЕТ "СИГМА - Веселин Монков" следното:

 

Чл. 13. (1) Исканията, отправени до ЕТ "СИГМА - Веселин Монков" съгласно настоящата политика трябва да съдържат най-малко следното:

(2) Когато искането се подава от пълномощник на лицето, прилага се и нотариално заверено пълномощно. 

 

Чл. 14. (1) ЕТ "СИГМА - Веселин Монков" се произнася по искането на физическото лице съгласно Чл. 13, ал. 1 в срок до 14 работни дни от подаването му. 

(2) Срокът по ал. 1 може да бъде удължен от ЕТ "СИГМА - Веселин Монков" до 30 работни дни когато обективно се изисква по-дълъг срок за събирането на всички искани данни и това сериозно затруднява дейността на ЕТ "СИГМА - Веселин Монков". 

(3) ЕТ "СИГМА - Веселин Монков" уведомява писмено физическото лице отправило искането на удовлетворяването му или мотивирано отказва удовлетворяването на искането. Уведомлението се изпраща от ЕТ "СИГМА - Веселин Монков" до физическото лице по пощата с обратна разписка или лично срещу подпис. 

(4) Липсата на уведомление от страна на ЕТ "СИГМА - Веселин Монков" до физическото лице по този член ще се смята за отказ. 

 

Чл. 15. Физическото лице, за което се отнасят данните, има право да възрази пред ЕТ "СИГМА - Веселин Монков" срещу обработването на личните му данни при наличие на законово основание за това; когато възражението е основателно, личните данни на съответното физическо лице не могат повече да бъдат обработвани;

 

Чл. 16. (1) Физическото лице се съгласява, че ЕТ "СИГМА - Веселин Монков" има право да съхранява информация или получава достъп до информация, съхранена в крайното устройство на получателя на услугите, които ЕТ "СИГМА - Веселин Монков" предлага. 

(2) ЕТ "СИГМА - Веселин Монков" осигуряват на получателя на услугата възможност по всяко време да получи информация за съхраняваните в крайното устройство данни. Съответното физическо лице упражнява това право чрез запитване по електронна поща до ЕТ "СИГМА - Веселин Монков" и чрез легитимация чрез лична карта. 

(3) В случай че физическото лице не е възразило изрично срещу съхраняването на информация или получаването на достъп до информацията, съхранена в крайното устройство, ЕТ "СИГМА - Веселин Монков" има право да извършва тези действия без изричното съгласие на физическото лице. Възможността на физическото лице да направи възражението по тази алинея се предоставя чрез главната страница ЕТ "СИГМА - Веселин Монков" в Интернет.

(4) ЕТ "СИГМА - Веселин Монков" не предоставя изрична възможност на физическото лице да изрази несъгласие по този член в случаите на предоставяне на услуга на информационното общество, изрично поискана от получателя на услугата на информационното общество. 


Този уебсайт използва бисквитки, за да осигури по-добро потребителско преживяване. Използвайки нашите услуги, Вие се съгласявате с това.  Разбрах!  Повече информация